G R I T  S A U E R B O R N            m a l e r e i  +  g r a f i k